Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 163/2008 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2008 , για την έγκριση του παρασκευάσματος Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( ΕΕ L 50 της 23.2.2008 )