Oprava nařízení Komise (ES) č. 163/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu (Lantharenol) jako doplňkové látky ( Úř. věst. L 50 ze dne 23.2.2008 )