Vec C-34/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  10. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – Monika Kušionová/SMART Capital, a.s. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky — Zmluva o spotrebiteľskom úvere — Článok 1 ods. 2 — Zmluvná podmienka odrážajúca záväzné zákonné ustanovenie — Pôsobnosť smernice — Článok 3 ods. 1, článok 4, článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1 — Zabezpečenie pohľadávky záložným právom na nehnuteľný majetok — Možnosť výkonu tohto záložného práva predajom na dražbe — Súdne preskúmanie)