Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti L 309, 24. marraskuuta 2009)