Lieta C-418/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 8. septembrī Scorify UAB iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2020. gada 8. jūlija spriedumu lietā T-328/19 Scorify/EUIPO – Scor (“SCORIFY”)