Покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 — 2020 година (Решение за изпълнение C(2018) 1615 на Комисията)