Υπόθεση C-526/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Förvaltningsrätten i Göteborg (Σουηδία) στις 13 Αυγούστου 2018 — AA κατά Migrationsverket