Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9774 — Bain Capital Investors/Neuberger Berman/Engineering Ingegneria Informatica) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 119/05