2006 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 493/2006, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo reformos ir iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1265/2001 ir (EB) Nr. 314/2002