Komission asetus (EY) N:o 493/2006, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2006 , sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistukseen liittyvistä siirtymätoimenpiteistä ja asetusten (EY) N:o 1265/2001 ja (EY) N:o 314/2002 muuttamisesta