Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 493/2006 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2006 , για καθορισμό μεταβατικών μέτρων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς της ζάχαρης και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 και (ΕΚ) αριθ. 314/2002