Komission asetus (ETY) N:o 3299/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, Itävallassa sovellettavista viinialaa koskevista siirtymätoimenpiteistä