Υπόθεση T-857/19: Προσφυγή της 13ης Δεκεμβρίου 2019 – Dehousse κατά Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης