Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9927 — MVM/iCR) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 340/07