P8_TA(2018)0379 EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) P8_TC1-COD(2013)0256 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/ … antamiseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta