Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 9. júla 2019 týkajúceho sa konaní podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore [Vec AT.40432 – licencovaný tovar s postavičkami (character merchandise)] [oznámené pod číslom C(2019) 5087 final] (Iba anglické znenie je autentické) (Text s významom pre EHP) 2019/C 386/08