Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1967, 12. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010, et liigitada aine paromomütsiin selle jääkide piirnormi järgi (EMPs kohaldatav tekst)