Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 93/2014 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με την έγκριση του οκτανικού οξέος ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 4 και 18 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ