Υπόθεση T-41/13: Αγωγή της 29ης Ιανουαρίου 2013 — Roy κατά Συμβουλίου και Επιτροπής