Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 961/2014 z dnia 8 września 2014 r. wykonujące rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi