2014/62/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 6. februāris ), ar ko atceļ Lēmumu 2003/766/EK par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Diabrotica virgifera Le Conte izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 467)