Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί χρήσεως προτύπων για την εκπομπή τηλεοπτικών σημάτων (περιλαμβάνεται ανάκληση της οδηγίας 92/38/ΕΟΚ)