Πρόταση κανονισμού ( ΕΟΚ ) του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0202, και για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 206 29 91 (1992 )