ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2861/90 του κ. Jean-Claude PASTY προς την Επιτροπή. H ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευής αμύλου