VERORDENING (EG) Nr. 3005/95 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1995 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen voor uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee kan worden voldaan