Komission asetus (ETY) N:o 2252/92, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1992, jalostettaviksi tarkoitettujen vadelmien erityistoimenpidejärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä