Predmet C-526/11: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. rujna 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Oberlandesgericht Düsseldorf — Njemačka) — IVD GmbH & Co. KG protiv Ärztkammer Westfalen-Lippe (Javna nabava — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 1. stavak 9. drugi podstavak točka (c) — Pojam „Tijelo kojim se upravlja na temelju javnog prava” — Uvjet koji se odnosi bilo na financiranje djelatnosti bilo na nadzor nad poslovanjem bilo na nadzor nad djelatnošću od strane države, regionalnih ili lokalnih vlasti ili drugih tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava — Liječnička komora — Zakonom predviđeno financiranje članarinama koje plaćaju članovi te komore — Iznos članarina koje određuje skupština te komore — Autonomija komore u odnosu na određivanje opsega i detaljnih pravila za izvršavanje njezinih zakonskih zadaća)