Sag C-526/11: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. september 2013 — IVD GmbH & Co. KG mod Ärztekammer Westfalen-Lippe (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 1, stk. 9, andet afsnit, litra c) — begrebet »offentligretligt organ« — betingelse vedrørende enten finansiering af driften, kontrol af driften eller udøvelse af kontrol over ledelsen, der foretages af staten, regionale eller lokale myndigheder, eller andre offentligretlige organer — faglig sammenslutning af læger — finansiering fastsat i loven i form af bidrag betalt af medlemmerne af denne sammenslutning — bidragets størrelse, fastsat af sammenslutningens delegeretmøde — samme sammenslutnings uafhængighed hvad angår fastsættelsen af omfanget og fremgangsmåder til gennemførelse af dens lovbestemte opgaver)