Дело C-526/11: Решение на Съда (пети състав) от 12 септември 2013 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe (Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Член 1, параграф 9, втора алинея, буква в) — Понятие „публичноправна организация“ — Условие за финансиране на дейността, за управленски контрол или за контрол на дейността от страна на държавата, регионални или местни органи или други публичноправни организации — Професионално сдружение на лекари — Финансиране, което съгласно закона е предвидено да се извършва чрез вноски, плащани от членовете на сдружението — Размер на вноските, което се определя от общото събрание на сдружението — Независимост на сдружението при установяване на обхвата на възложените му от закона задачи и на реда и условията за тяхното изпълнение)