Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/35/ES ( 2011. gada 5. aprīlis ) par akciju sabiedrību apvienošanos (kodificēta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ)