Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/35/EL, 5. aprill 2011 , mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (kodifitseeritud tekst) (EMPs kohaldatav tekst)