Ilmoitus lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 550/2004 9 a artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta (Toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisesta tehtävien jäsenvaltioiden päätösten julkaiseminen)