Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2149/90 του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1990 περί εφαρμογής της απόφασης αριθ. 3/90 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ-Ελβετίας περί τροποποίησης του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του ορισμού της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας - Απόφαση αριθ. 3/90 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ-Ελβετίας της 8ης Ιουνίου 1990 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας