Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1819 z 2. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie farbív v nepravom lososovi (Text s významom pre EHP)