Komisijos reglamentas (ES) 2020/1819 2020 m. gruodžio 2 d. kuriuo dėl dažiklių naudojimo lašišos pakaitaluose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (Tekstas svarbus EEE)