Komission asetus (EU) 2020/1819, annettu 2 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse väriaineiden käytöstä lohen korvaavissa tuotteissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)