Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1819 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση χρωστικών σε υποκατάστατα σολομού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)