Sprawa C-181/13: Postanowienie Trybunału siódma izba) z dnia 27 lutego 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Latina – Włochy) – Francesco Acanfora przeciwko Equitalia Sud SpA – Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 107 TFUE — Pojęcie pomocy państwa — Przepisy krajowe przewidujące w razie nieopłacenia wezwania do zapłaty spoczywający na podatniku obowiązek wpłacenia na rzecz spółki będącej inkasentem podatkowym kwoty w wysokości 9% należności wpisanych do rejestru podatkowego tytułem kosztów poboru — Przedstawienie stanu faktycznego — Niewystarczający charakter — Oczywista niedopuszczalność)