Υπόθεση C-181/13: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 27ης Φεβρουαρίου 2014 [αίτηση του Commissione tributaria provinciale di Latina — Ιταλία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Francesco Acanfora κατά Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Άρθρο 107 ΣΛΕΕ — Έννοια του όρου «κρατική ενίσχυση»  — Εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη εξοφλήσεως του φόρου, ο φορολογούμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η υπηρεσία εισπράξεως φόρων ποσό ίσο με το 9 % των βεβαιωμένων ποσών του φόρου ως δαπάνες για την είσπραξη του φόρου — Περιγραφή των πραγματικών περιστατικών — Ανεπαρκής — Προδήλως απαράδεκτο)