Věc C-181/13: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Latina – Itálie) – Francesco Acanfora v. Equitalia Sud SpA – Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina „Řízení o předběžné otázce — Článek 107 SFEU — Pojem ‚státní podpora‘  — Vnitrostátní právní úprava, která v případě nezaplacení daně stanoví povinnost osoby povinné k dani zaplatit společnosti, která je koncesionářem služby vymáhání daně, částku ve výši 9 % z částek zapsaných do seznamu z titulu nákladů spojených s vybíráním — Popis skutkového stavu — Nedostatečnost — Zjevná nepřípustnost“