Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/94 της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1994 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά