Sag C-46/91 P: Appel iværksat den 30. januar 1991 af G. E. Kalavros til prøvelse af dom afsagt den 13. december 1990 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Femte Afdeling) i sagerne T-160/89 og T-161/89, G. E. Kalavros mod De Europæiske Fællesskabers Domstol