Υπόθεση C-67/91: Αίτηση του Tribunal de Defensa de la Competencia, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως