Decyzja Rady (UE) 2019/1925 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu