Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 356/2010 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010 για την επιβολή ορισμένων συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία