93/313/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 december 1991 betreffende de vaststelling van het communautair bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende gebieden in de regio Western Scotland (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)