Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/783 z dne 12. junija 2020 o spremembi Sklepa 2012/757/EU glede ukrepov za prilagoditev pogostosti rednih zdravstvenih pregledov železniškega osebja, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, zaradi pandemije COVID-19 (Besedilo velja za EGP)