Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/783 z 12. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ, pokiaľ ide o opatrenia na prispôsobenie periodicity pravidelných lekárskych prehliadok železničného personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, v dôsledku pandémie COVID-19 (Text s významom pre EHP)