Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/783 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko Lēmumu 2012/757/ES groza attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem Covid-19 pandēmijas dēļ pielāgo periodisko medicīnisko pārbaužu biežumu personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, izņemot mašīnistiem (Dokuments attiecas uz EEZ)