Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/783 2020 m. birželio 12 d. kuriuo dėl priemonių, kuriomis dėl COVID-19 pandemijos pritaikomas saugai svarbias užduotis atliekančių geležinkelio darbuotojų, išskyrus traukinių mašinistus, periodinių sveikatos patikrinimų dažnumas, iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/757/ES (Tekstas svarbus EEE)